Deze website (ZONDER WINSTOOGMERK) zal hoofdzakelijk handelen over twee onderwerpen : de radio vóór en tijdens W.O. 1, en Congo, Van Kongo-Vrijstaat tot heden.

Voor het eerste deel wordt meer informatie verstrekt over wat verhaald werd  in mijn eerste boek:  Brasseur, Hallo, hallo, hier radio Laken...” (2010) en in een tweede boek in samenwerking met Guido Nys, Tussen vonk en omroep (2014). Een groot deel zal dus handelen over de radiotelegrafie en -telefonie in België en haar ex-kolonie Belgisch-Kongo, vóór en tijdens de Grote oorlog. Nieuwe verhalen zullen eveneens aan bod komen, maar ook volledige teksten uit genoemde en andere boeken, tijdschriften, kranten, archieven, alsook afbeeldingen.

Voor het tweede deel  maakte ik  een nieuwe categorie aan,  “Congo-Kolonialisme”, die hoofdzakelijk over de kolonisatie van Congo zal handelen, met een gevarieerde voorstelling van boeken en artikels.

Details over auteursrechten zijn te vinden onder de categorie Copyright/Privacy.
In het hoofdmenu vindt U 7 categorieën. De laatste 4 hiervan beschikken  over onderverdelingen (subcategorieën) die zichtbaar worden door overlopen met de muis. Bij een eventuele verdere onderverdeling verschijnt een pijltje. Men kan ook op de naam van de  categorie of subcategorie klikken, voor supplementaire informatie of voor lectuur van de per uitgave-datum aangeboden titels. Om de teksten te vergroten: scrollen met de Ctrl-toets ingedrukt.
Een zoekprogramma is voorzien (Straffe zoeker : als men bv zoekt naar “de la Lindi”, krijgt men ook een titel voorzien van het woord “verblinding”, waarin lindi te onderscheiden is).

Ce site (SANS BUT LUCRATIF) traitera principalement de deux sujets : la radio avant et pendant la grande guerre, et le Congo depuis l’Etat Indépendant jusqu’à ce jour.

Pour la première  partie, de plus amples informations seront fournies au contenu de mon premier livre: Bruno Brasseur, Hallo, hallo, hier radio Laken... (2010), et d’un deuxième livre, par la  collaboration avec Guido Nys, Tussen vonk en omroep(2014). Une grande partie  concernera donc  la radiotélégraphie et la radiotéléphonie en Belgique et son ex-colonie, le Congo-Belge, avant et pendant la grande guerre. De nouvelles histoires auront également leur tour, ainsi que des textes intégraux des livres cités et d’autres, de revues, de journaux, de photos, d’archives en général.

Pour la seconde partie, j’ai ajouté une nouvelle catégorie, “Congo-
Colonialisme” , qui traitera surtout de la colonisation du Congo, par une présentation variée de livres et d’articles.

Des détails concernant les droits d’auteur sont accessibles par la catégorie Copyright/Privacy.    
Vous trouverez 7 catégories dans le menu principal. Les 4 dernières contiennent des  sous-catégories  apparaissant par la manipulation de  la souris. Une éventuelle nouvelle sous-catégorie fait apparaître une petite flèche. On peut aussi “cliquer” sur le nom de la catégorie ou de la sous-catégorie pour des informations supplémentaires ou pour la lecture des titres proposés suivant leur date d’édition.
Pour agrandir les textes: faites défiler la souris avec la touche  “Ctrl” enfoncée.
Un programme de recherche est fourni (même lorsqu’on cherche “de la Lindi”, on reçoit aussi un titre comprenant le mot flamand “verblinding” dans lequel on remarque “lindi” !)

Veel leesplezier!
Bruno Brasseur, opsteller van de site.

Bonne lecture!
Bruno Brasseur, rédacteur du site.