Home

Deze website (ZONDER WINSTOOGMERK) zal hoofdzakelijk handelen over twee onderwerpen : de radio vóór en tijdens W.O. 1, en Kongo (Congo), Van Kongo-Vrijstaat tot heden.

Voor het eerste deel wordt meer informatie verstrekt over wat verhaald werd  in het eerste boek van Bruno Brasseur Hallo, hallo, hier radio Laken...” (2010) en in een tweede boek door de samenwerking Bruno Brasseur / Guido Nys, Tussen vonk en omroep (2014). Een groot deel zal dus handelen over de radiotelegrafie en -telefonie in België en haar ex-kolonie Belgisch-Kongo, vóór en tijdens de Grote oorlog. Nieuwe verhalen zullen eveneens aan bod komen, maar ook volledige teksten uit genoemde en andere boeken, tijdschriften, kranten, archieven, alsook afbeeldingen.

Voor het tweede deel  werd een nieuwe categorie aangemaakt “Kongo-Kolonialisme” (algemeen), die hoofdzakelijk over de kolonisatie zal handelen, met een gevarieerde voorstelling van boeken en artikels.

Details over auteursrechten zijn te vinden onder de categorie Copyright/Privacy.
In het hoofdmenu vindt U de categorieën. Deze beschikken indien nodig over onderverdelingen die door aanklikken van de pijltjes bereikbaar zijn. Men kan ook op de naam van de  categorie of subcategorie klikken, voor supplementaire informatie of voor lectuur van de per uitgave-datum aangeboden teksten. Om de teksten te vergroten: scrollen met de Ctrl-toets ingedrukt.
Een zoekprogramma is voorzien.

Ce site (SANS BUT LUCRATIF) traitera principalement deux sujets : la radio avant et pendant la grande guerre, et le Congo depuis l’Etat Indépendnt jusqu’à ce jour.

Pour la première  partie, de plus amples informations seront fournies au contenu du premier livre Hallo, hallo, hier radio Laken... (2010), de Bruno Brasseur, et d’un deuxième livre, par la  collaboration Bruno Brasseur/Guido Nys, Tussen vonk en omroep(2014). Une grande partie  concernera donc  la radiotélégraphie et la radiotéléphonie en Belgique et son ex-colonie, le Congo-Belge, avant et pendant la grande guerre. De nouvelles histoires auront également leur tour, ainsi que des textes intégraux des livres cités et d’autres, de revues, de journaux, de photos, d’archives en général.

Pour la seconde partie, une nouvelle catégorie “Congo-Colonialisme”  a été ajoutée, qui concernera surtout la colonisation, par une présentation variée de livres et d’articles.

Des détails concernant les droits d’auteur sont accessibles par la catégorie Copyright/Privacy.    
Vous trouverez les catégories dans le menu principal. D’éventuelles sous-catégories sont abordables par le manipulage  des petites flèches (“cliquer”). On peut aussi “cliquer” sur le nom de la catégorie ou de la sous-catégorie pour des informations supplémentaires ou pour la lecture des textes proposés par leur date d’édition.
Pour agrandir les textes: faites défiler la souris avec la touche  “Ctrl” enfoncée.
Un programme de recherche est fourni.

Veel leesplezier!

Bonne lecture!