Home

Deze website (zonder winstoogmerk) is in aanbouw.
De pagina’s die reeds ter inzage zijn worden vermeld in de voorlopige categorieën.

Ce site (sans but lucratif) est en cours de construction.
Les pages présentées aujourd’hui sont mentionnées dans les catégories momentanées.

De website zal meer informatie verstrekken over wat verhaald werd  in het eerste boek van Bruno Brasseur Hallo, hallo, hier radio Laken...” (2010) en in een tweede boek door de samenwerking Bruno Brasseur / Guido Nys, Tussen vonk en omroep (2014). Hoofdbrok zal dus handelen over de radiotelegrafie en -telefonie in België en haar ex-kolonie Belgisch-Kongo, vóór en tijdens de Grote oorlog. Nieuwe verhalen zullen eveneens aan bod komen, maar ook volledige teksten uit genoemde en andere boeken, tijdschriften, kranten, archieven, alsook afbeeldingen.
Details over auteursrechten zijn te vinden onder de categorie Copyright/Privacy.
De maker van de website, Bruno Brasseur, staat open voor vragen voor aanbreng van eigen materiaal. Dit zal onderzocht worden na bekendmaking (zie categorie Contacteer me“).
In het hoofdmenu vindt U de categorieën (die nog zullen aangevuld worden). Deze beschikken indien nodig over onderverdelingen die door aanklikken van de pijltjes bereikbaar zijn. Zijn er geen pijltjes, dan kan men op de  tekst van de verschenen categorie of subcategorie klikken en kunnen de getoonde teksten gelezen worden. Om de teksten te vergroten: scrollen met de Ctr-toets ingedrukt.

Le site donnera des informations supplémentaires au contenu du premier livre Hallo, hallo, hier radio Laken... (2010), de Bruno Brasseur, et d’un deuxième livre, par la  collaboration Bruno Brasseur/Guido Nys, Tussen vonk en omroep(2014). La presque totalité du contenu traitera de la radiotélégraphie et de la radiotéléphonie en Belgique et son ex-colonie, le Congo-Belge, avant et pendant la grande guerre. De nouvelles histoires auront également leur tour, ainsi que des textes complets provenant de livres cités et autres, de revues, de journaux, de photos, d’archives en général.
Des détails concernant les droits d’auteur sont accessibles par la catégorie Copyright/Privacy. Le constructeur du site, Bruno Brasseur,  se tient à votre disposition pour des questions concernant un apport personnel. Cela sera examiné après réception de votre message (voir la catégorie Contacteer me“.   
Vous trouverez les catégories dans le menu principal (elles seront encore complétées). D’éventuelles sous-catégories sont abordables par le manipulage  des petites flèches (“cliquer”). Si les flèches manquent, il suffit  de “cliquer” sur le nom de la catégorie ou de la sub-catégorie pour avoir les textes soumis par le site.
Afin d’agrandir les textes: faire défiler  la souris en tenant le bouton “Ctr” poussé.


Guglielmo  Marconi claimde reeds in 1901 het radiotelegrafisch overbruggen van de Atlantische Oceaan, met het uitzenden in morse  van de letter S (drie punten). Sommige zoekers geloofden hier niet in, gezien die drie punten gemakkelijk konden toegeschreven worden aan atmosferische ontladingen. Een jaar later bewees Marconi dat het menens was. De trein was vertrokken. In de USA en in Europa werd grootschalig onderzoek gestart.

De Marconi-maatschappij had al in 1907 een regelmatige radio-telegrafische dienst tussen Clifden (Ierland) en Glace-Bay (New Scotland), een bereik van 3.600 km over de oceaan. Rond 1913 konden de Fransen met de zender van de Eiffeltoren 5.000 km ver reiken. Het station van Brant Rock (Fessenden, USA) werd gehoord in Brazilië. De Poulsen-stations San Francisco Honolulu  (3.600 km) slaagden er in een regelmatige dienst te organiseren.

Maar België bleef niet achter. Eind september 1913 werd radiotelegrafisch contact gemaakt met Boma, in het toenmalige Belgisch-Kongo, 6.300 km ver, en dat over de droge Sahara! En op 28 maart 1914 gingen de radioconcerten van Laken de ether in! Ons kleine land moest niet onder doen voor de grootmachten!

Veel leesplezier!

Bonne lecture!