De C.B.M.C., Cie belge maritime du Congo, later (1930) C.M.B., Cie maritime belge, 1895.

Zie ook (voir aussi) : C.M.B.

Begin 20ste eeuw duurde een reis naar Kongo gewoonlijk 18 tot 20 dagen. De “Cie Belge Maritime du Congo” (gesticht in 1895) hing toen nog af van een Engels bedrijf, de firma Elder Dempster uit Liverpool, en de scheepscommandant was steeds een Engelsman. De ondergeschikte kaders waren Belgen. De scheepsnamen Léopoldville, Anversville, Albertville, Stanleyville bestonden al, maar de schepen hadden toen slechts een tonnenmaat van 3.000 ton ( ter vergelijking: het grootste schip ter wereld in 2010, the Oasis of the Seas, heeft een tonnenmaat van 220.000 ton). De “Villes” waren dus zeker geen cruiseschepen.
(uit B. Brasseur en G. Nys, “Tussen Vonk en Omroep”, hfdst 2, betreffende het uitvaren in 1902 van De Bremaecker, die de eerste testen voor draadloze telegrafie in de Kongo-Vrijstaat ging uitvoeren).

Het boekje over de C.B.M.C. dat we hier deels presenteren dateert van 1928. Twee jaar later veranderde de naam in C.M.B., Cie maritime belge.
Mooi is het verhaal van het opvaren van de Kongostroom. En mooi zijn de kaarten.

Au début du 20ème siècle, un voyage au Congo prenait habituellement 18 à 20 jours. La “Cie Belge Maritime du Congo” (née en 1895) dépendait alors d’une société anglaise, Elder Dempster de Liverpool, et le commandant du navire était toujours un Anglais. Les cadres subordonnés étaient des Belges. Les navires nommés Léopoldville, Anversville, Albertville, Stanleyville existaient déjà, mais les navires n’avaient alors qu’un tonnage de 3 000 tonnes (à titre de comparaison: le plus grand navire du monde en 2010, l’Oasis of the Seas, a un tonnage de 220 000 tonnes). Les “Villes” n’étaient certainement pas des navires de croisière (de B. Brasseur et G. Nys, “Tussen Vonk et Omroep”, chapitre 2, concernant le départ en bateau en 1902 de De Bremaecker, qui devait effectuer les premiers essais de télégraphie sans fil dans l’État indépendant du Congo).
Le livret sur le C.B.M.C. que nous présentons ici en partie date de 1928. Deux ans plus tard, son nom a été changé en C.M.B., Cie maritime belge.
Belle est l’histoire de la remontée du fleuve Congo. Et belles sont les cartes.


Tenslotte enkele paragrafen uit “La conquête d’un empire“, 1932, van H. Kermans en C. Monheim, pp 249 en 250.

Et enfin, quelques paragraphes de “La conquête d’un empire“, 1932, de H. Kermans et C. Monheim, pp 249 et 250.