Wij verrichtten jarenlang samen het researchwerk voor de twee boeken..
Pendant des années nous avons fait ensemble les travaux de recherche pour les deux livres.

Bruno Brasseur

Gepensioneerd. Werd zendamateur en was meerdere jaren archivaris en secretaris in het Olens radiomuseum. Vooral geïnteresseerd in de geschiedenis van het Belgisch radiogebeuren, met de klemtoon op het begin van de vorige eeuw. Door de vaststelling van het gebrek aan chauvinisme bij onze landgenoten, nl in verband met de gebeurtenissen te Laken in 1914 (worden zelfs niet vermeld in sommige overzichten), ben ik daarover een studie begonnen. Ik ben er nu van overtuigd dat radio Laken de eerste omroeper van Europa was.

In maart 2010 verscheen dus mijn boek “Hallo, hallo, hier radio Laken…” , met als ondertitels “De pioniersjaren van de radiotelegrafie  en –telefonie in België en haar ex-kolonie” en ”De zaterdagconcerten van radio Laken in 1914″ (zie onder boeken in het radio-menu).

Vier jaar later verscheen een tweede boek, van groter formaat, in samenwerking met Guido Nys: “Tussen vonk en omroep, draadloze communicatie in België en Kongo, 1900-1918“. We werkten al samen in de loop van de zoektocht voor het eerste boek, maar de volgende 4 jaren brachten nog zoveel nieuw materiaal aan het licht, dat een tweede boek zich opdrong. Met veel moeite en de nodige stress hebben we dat klaar gekregen, en dat, op 28 maart 2014, exact 100 jaar na de fameuze Lakense radioconcerten.

Onlangs besloot ik op deze site een categorie “Congo-Kolonialisme” aan te maken, uitgaande van mijn doorgebrachte jeugd in het vroegere Belgisch Congo, en mijn blijvende interesse voor het reilen en zeilen van Congo na de onafhankelijkheid.
Ik kan niet ontkennen dat het zwartmaken van onze ex-kolonialen en de beeldenbestormingen hierbij geholpen hebben.

Retraité. Devenu amateur radio, et pendant plusieurs années secrétaire et archiviste au musée de la radio à Olen . Particulièrement intéressé par l’histoire de la radio belge, avec l’accent sur le début du siècle dernier. En constatant le manque de chauvinisme chez nos compatriotes, notamment en rapport avec les événements de Laeken en 1914 (même pas mentionnés dans certains aperçus), j’ai entamé une étude à ce sujet. Je suis convaincu que la radio de Laeken s’avéra être le premier poste de radiodiffusion en Europe.

Ainsi, en mars 2010 fut publié mon livre “Hallo, hallo, ici radio Laeken…”, avec comme sous-titre “Les années de pionniers de la radiotélégraphie et de la radiotéléphonie en Belgique et son ancienne colonie” et “Les concerts du samedi de la radio Laeken en 1914” (voir sous “Livres” (Boeken) dans le menu-radio).

Quatre ans plus tard, en collaboration avec Guido Nys, un deuxième livre, de plus grande taille, fut publié: “Entre étincelle et radiodiffusion”, “Communication sans fil en Belgique et au Congo, 1900-1918”. Nous travaillions déjà ensemble au cours des recherches pour le premier livre, mais les quatre années suivantes révélèrent tellement de nouveaux éléments qu’un deuxième livre s’imposa. Grâce à beaucoup d’efforts et de stress nécessaires, nous avons réussi à finir le travail en beauté, et cela, le 28 mars 2014, exactement 100 ans après les fameux concerts radio de Laeken.

J’ai décidé récemment d’ajouter à ce site une catégorie “Congo-Colonialisme”: j’ai passé ma jeunesse au Congo Belge et le Congo d’aujourd’hui n’a jamais fini de m’intéresser. Le noircissement de nos ex-coloniaux et l’iconoclasme récent ont poussé ma décision.

Guido Nys

Via mijn opleiding als burgerlijk ingenieur Elektronica en de radiohobby van mijn vader geraakte ik geïnteresseerd in oude radio’s, en later in de geschiedenis van de radiotechniek. Eerst schuimde ik de rommelmarkten en het internet af naar oude documenten. Het idee kwam op om over deze geschiedenis een boek te schrijven. Na contact met Bruno Brasseur ontstond het idee om samen te werken. Nu werden vooral gedurende zes jaar Belgische en Franse archieven bezocht en leerden we Pierre Braillard kennen, de zoon van Raymond. Voor mij was deze zoektocht een werkelijk avontuur, dat uitmondde in ons gezamenlijk boek.

Au cours de ma formation d’ingénieur civil en électronique et le penchant de mon père pour les anciens postes radio, je me suis intéressé à ces vieilles radios, puis à l’histoire de la technologie de la radio. D’abord, j’ai fouillé les marchés aux puces et l’Internet pour trouver de vieux documents. L’idée est venue d’écrire un livre sur cette histoire. Après avoir contacté Bruno Brasseur, nous avons décidé de travailler ensemble. Depuis lors, les archives belges, françaises et autres, ont été visitées pendant six ans et nous avons fait connaissance avec Pierre Braillard, le fils de Raymond. Pour moi, cette quête a été une remarquable aventure, qui a abouti à notre livre commun.

Pierre Braillard, zoon van Raymond, en de auteurs te Parijs, tijdens een van onze zoektochten.
Pierre Braillard, fils de Raymond, et les auteurs à Paris, pendant une tournée de recherches.

Guido Nys, Bruno Brasseur en Pierre Braillard.