Télégraphie sans Fil Scientifique (T.S.F.S.), Bulletin N° 1, mai-juin 1914.

Van zodra de draadloze telegrafie haar eerste successen kende ontstond er een competitie in het domineren van de markt. Inderdaad, reeds vanaf 1905 konden klanten kiezen tussen de de Forest Cy, de Telefunken Cy en de Marconi Cy.
Omwille van het monopolie van Marconi konden meerdere noodsignalen niet opgevangen worden en werden al snel administratieve conferenties georganiseerd, de eerste in 1903 te Berlijn. Maar dit waren meetings vanuit de regeringen.

Slechts rond 1913 ontstond de nood aan wetenschappelijke samenwerking. En die begon met Goldschmidt. Tijdens zijn installatie van de T.S.F. in Kongo deden de gekende problemen van “zonabsorptie” zich voor. Goldschmidt vond in de bestaande litteratuur niets terug over tropische voortplanting van radiogolven en vond  internationale samenwerking een absolute noodzaak voor onderzoek van het fenomeen.

De start werd gegeven op de Internationale Conferentie van het uur te Parijs in 1912. Met zijn Duitse collega Schmidt wou hij een organisatie voor gericht onderzoek creëren.
Dat kwam er in 1913. In het domein van het koninklijk paleis organiseerde hij in oktober een eerste meeting, met 9 deelnemers van 7 landen (waarvan Italië, met Vanni als afgevaardigde). De organisatie werd “Commission provisoire internationale de télégraphie sans fil scientifique” genoemd. Haar opdracht bestond uit:

– research voor de voortplanting van de radiogolven.
– metingen van radiotelegrafie.
– studie van de problemen die hiermee samengaan.

Goldschmidt deed een schenking van 50.000 Fr voor de onmiddellijke kosten.
Al snel volgde een tweede bijeenkomst. Tussen 6 en 8 april waren nu 16 deelnemers ingeschreven. We geven hier het verslag van de bijeenkomst, verschenen in het eerste (en omwille van de oorlog ook het laatste) Bulletin van mei-juni 1914.

Dès que la télégraphie sans fil a connu ses premiers succès, il s’est produit une concurrence à dominer le marché. En effet, dès 1905, les clients pouvaient choisir entre la Forest Cy, la Telefunken Cy et la Marconi Cy.
A cause du monopole de Marconi, plusieurs signaux de détresse ne purent être reçus, et, assez rapidement, des conférences administratives furent organisées, la première à Berlin en 1903.. Mais il s’agissait de réunions gouvernementales. Ce n’est que vers 1913 que le besoin de coopération scientifique se fit sentir. Goldschmidt s’occupa de la mise en marche. Lors de son installation de la T.S.F. au Congo, les problèmes connus de “l’absorption du soleil” se présentèrent. Goldschmidt ne trouvait rien dans la littérature existante sur la propagation tropicale des ondes radio et
pour lui, une collaboration internationale était une absolue nécessité pour l’étude du phénomène.

Le départ a été pris à la Conférence internationale de l’heure à Paris en 1912. Avec son collègue allemand Schmidt, il a voulu créer une organisation pour une recherche orientée. Cela se fit en 1913. En octobre, il organisa une première réunion dans le domaine du Palais Royal, avec 9 participants de 7 pays (dont l’Italie, avec Vanni comme délégué). L’organisation s’appelait “Commission provisoire internationale de télégraphie sans fil scientifique”. Sa mission consistait en:
 – La recherche sur la propagation des ondes radio.
–  Les mesures de radiotélégraphie.
–  L’étude des problèmes associés à ces mesures.

Goldschmidt fit un don de 50 000 Fr pour les coûts immédiats.
Une deuxième réunion a rapidement suivi. Maintenant, entre le 6 et le 8 avril 1914, 16 participants étaient inscrits.
Nous fournissons ici le rapport de la réunion paru dans le premier (et à cause de la guerre également le dernier) Bulletin de mai-juin 1914.


De grote zender van Laken, met zijn antennes, zou voor de organisatie ter beschikking gesteld worden. Een eerste steen werd gelegd voor een antennemast van 333 m hoogte. Hij kwam er echter nooit (door de ontdekking van een waterpartij enkele meters lager en door de oorlog).

Le grand émetteur de Laeken, avec ses antennes, serait mis à la disosition de l’organisation. La pose de la première pierre se fit pour un mât d’antenne de 333 m de haut. Mais le mât ne fut jamais construit (à cause de la découverte d’une présence d’eau sous la fondation future, et la guerre).

Hieronder met toevoeging van kranten

Een eerste (officiële ) foto van de groep, zonder hoed (behalve Schmidt).
Une première photo (officielle) du groupe, sans chapeau, sauf Smidt).

Een tweede foto van de groep, met hoed (behalve Ferrié).
Une seconde photo, avec chapeau (sauf Ferrié).

Le XXème Siècle, 18 10 1913 : La Commission Provisoire.

Le XXème Siècle, 09 04 1914 : Une tour de 333 mètres.

Le Courrier de l’Escaut, 11 04 1914.

Le Courrier de l’Escaut, 20 04 1914 : De Koning Erevoorzitter van de Commissie.

De Gazet van Antwerpen, 10 04 1914.

De Denderbode, 12 04 1914.