De villa Lacoste, op het domein van het koninklijk paleis te Laken, vóór de veranderingswerken aangebracht door koning Leopold II.
(Archief koninklijk paleis, Brussel)
La villa Lacoste, dans le domaine du palais royal de Laeken, avant les rénovations exécutées par le roi Léopold II.
(Archives palais royal, Bruxelles)

Na de werken van koning Leopold II werden er de diensten voor radiotelegrafie en radiotelefonie opgericht, met antennes, een school voor marconisten, de grote telegrafiezender en de telefoniezender. De oorlog heeft daar in 1914 een einde aan gemaakt.

Après les travaux du roi Léopold II, des services de radiotélégraphie et de radiotéléphonie ont vu le jour, ainsi que des antennes, une école pour marconistes, le grand émetteur télégraphique et l’émetteur téléphonique. La guerre y a mis fin en 1914.

De villa Lacoste ten tijde van het radiogebeuren.